Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca FAST-STEP

§1
Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin Szkoły Tańca FAST-STEP, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Szkołę Tańca FAST-STEP zwaną dalej „FAST-STEP”.
2. Regulamin stanowi integralną część „Deklaracji uczestnictwa w zajęciach” jaką wypełnia każdy pełnoletni Uczestnik lub w przypadku dzieci Rodzic lub Opiekun Prawny, zwani dalej „Uczestnikami”.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w FAST-STEP jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestników. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§2
Organizacja zajęć

1. FAST-STEP prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży gimnazjalnej oraz osób dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach poziomowych
i wiekowych.
2. Zajęcia odbywają się w placówkach oświatowych lub kulturalnych.
3. W przypadku zdarzeń losowych FAST-STEP zastrzega sobie prawo do incydentalnej:
1) zmiany miejsca prowadzenia zajęć;
2) zmiany terminu zajęć;
3) odwołania zajęć;
4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, FAST-STEP zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej grupy lub w ostateczności odwołanie zajęć. O odwołaniu zajęć Uczestnicy informowani są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości SMS.
5. Zajęcia taneczne w placówkach oświatowych odbywają się w systemie semestralnym, których termin jest ustalany przez FAST-STEP z uwzględnieniem właściwego kalendarza roku szkolnego, tj. ferii zimowych oraz wakacji.

§3
Instruktorzy

1. Instruktor jest zobowiązany do uczestnictwa w każdych zajęciach, które wcześniej były ustalone i ujęte w terminarzu FAST-STEP, za obopólnym porozumieniem.
2. Instruktor jest zobowiązany w przypadku nieobecności, sytuacji nagłej losowej, która uniemożliwia mu poprowadzenie zajęć, znaleźć za siebie zastępstwo w pierwszej kolejności wśród Instruktorów FAST-STEP, w drugiej kolejności osób z zewnątrz za zgodą właścicieli FAST-STEP.
3. Instruktor nie może bez zgody FAST-STEP wprowadzać nowych ustaleń, zmian dotyczących zajęć, grafiku itp.

§4
Opłaty

1. Odliczeniom mogą podlegać niewykorzystane zajęcia spowodowane wyłącznie chorobą Uczestnika w liczbie ponad 50% nieobecności liczonych pod rząd (np. przy 4 zajęciach w miesiącu Uczestnika nie ma TRZY RAZY z rzędu, czyli przez pełne trzy tygodnie). Odpłatność wówczas pobierana jest w połowie wysokości.
2. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera więcej dni zajęciowych niż standardowo (np. pięć zamiast czterech, lub dziewięć zamiast ośmiu) odpłatność nie wzrasta.
3. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera mniej dni zajęciowych niż standardowo (np. trzy zajęcia zamiast czterech, sześć zajęć zamiast ośmiu) odpłatność miesięczna nie ulega zmianie.
4. Przyjmuje się, że przesłanką do pomniejszenia odpłatności za zajęcia jest liczba nieobecności z rzędu (trzy lub pięć), a nie ogólna liczba nieobecności, np. w przypadku, gdy w danym miesiącu liczba zajęć jest mniejsza niż standardowo a Uczestnika nie ma raz na zajęciach, odpłatność miesięczna nie ulega zmianie i wynosi 100% (np. w grudniu, gdy są trzy zajęcia, Uczestnik opuścił jedne zajęcia, a więc był obecny na nich tylko dwa razy - wówczas odpłatności nie pomniejsza się).
5. Opłata za zajęcia Uczestnika płatna jest za każdy miesiąc z góry, a najpóźniej do 10 dnia tegoż miesiąca.
6. Rodzic/Opiekun/Wpłacający w trakcie dokonywania wpłaty za zajęcia winien upewnić się, czy jego wpłata została precyzyjnie odnotowana na listach zajęć celem uniknięcia ewentualnych niejasności i rozbieżności zdań co do faktu dokonania wpłaty przy otrzymaniu od instruktora "przypomnienia o zaległej odpłatności za zajęcia".
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania danego miesiąca zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje.
§5
Dane osobowe

1. Uczestnik zajęć FAST-STEP wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji FAST-STEP w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez FAST-STEP oraz jej patronów i partnerów.
2. FAST-STEP ma prawo bezpłatnie wykorzystywać sfotografowany i sfilmowany wizerunek Uczestników wykonanych podczas imprez i zajęć tanecznych oraz podczas obozów organizowanych przez FAST-STEP w celach promocyjnych na stronach www, portalach społecznościowych lub w innych mediach.
§6
Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Nasza oferta na sezon zimowy:

image imagePolskie Towarzystwo Taneczne - logo World Dance Council - logo

"FAST-STEP" wpisano do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1746 z certyfikatem Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej wydanym przez SIGNAL IDUNA.