Regulamin Szkoły Tańca FAST-STEP

§1
Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Szkoły Tańca FAST-STEP, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Szkołę Tańca FAST-STEP zwaną dalej „FAST-STEP”.
 2. Regulamin stanowi integralną część „Deklaracji uczestnictwa w zajęciach” jaką wypełnia każdy pełnoletni Uczestnik lub w przypadku dzieci Rodzic lub Opiekun Prawny, zwani dalej „Uczestnikami”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w FAST-STEP jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestników. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§2
Organizacja zajęć

 1. FAST-STEP prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży licealnej oraz osób dorosłych (w tym seniorów), w odpowiednio dobranych grupach poziomowych i wiekowych.
 2. W przypadku zdarzeń losowych FAST-STEP zastrzega sobie prawo do incydentalnej:
  • zmiany miejsca prowadzenia zajęć,
  • zmiany terminu zajęć,
  • odwołania zajęć.
 3. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, FAST-STEP zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej grupy lub w ostateczności odwołanie zajęć. O odwołaniu zajęć Uczestnicy informowani są za pomocą wiadomości SMS wraz z informacją dotyczącą sposobu ich odrobienia oraz formy i kwoty do ewentualnego zwrotu lub wykorzystania.
 4. Zajęcia taneczne w placówkach oświatowych odbywają się w systemie semestralnym, których termin jest ustalany przez FAST-STEP z uwzględnieniem właściwego kalendarza roku szkolnego, tj. świąt, dni wolnych od pracy, ferii zimowych oraz wakacji. Na tej też podstawie przeliczana jest odpłatność uwzględniająca średnio 4 spotkania w miesiącu dla zajęć realizowanych 1 x w tygodniu i ich adekwatną wielokrotność w przypadku zajęć realizowanych 2-3 razy w tygodniu.
§3
Instruktorzy

 1. Instruktor jest prowadzenia zajęć tanecznych, które wcześniej były ustalone i ujęte w terminarzu FAST-STEP.
 2. Instruktor nie może bez zgody FAST-STEP wprowadzać nowych ustaleń, zmian dotyczących zajęć, grafiku oraz nieautoryzowanych przez FAST-STEP osób trzecich do realizowania ewentualnych zastępstw itp.

§4
Opłaty

 1. Odliczeniom mogą podlegać niewykorzystane zajęcia spowodowane wyłącznie chorobą Uczestnika w liczbie ponad 50% nieobecności liczonych pod rząd (np. przy 4 zajęciach w miesiącu Uczestnika nie ma TRZY RAZY z rzędu, czyli przez pełne trzy tygodnie). Odpłatność wówczas pobierana jest w połowie wysokości. Powstała w ten sposób nadpłata bilansuje kolejny miesiąc. W sytuacji 100% nieobecności w miesiącu (Uczestnik nie był ani razu na zajęciach) nie jest naliczana opłata.
 2. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera mniej dni zajęciowych niż standardowo (np. trzy zajęcia zamiast czterech, sześć zajęć zamiast ośmiu) lub więcej  (np. pięć zamiast czterech, lub dziewięć zamiast ośmiu) odpłatność miesięczna zostaje proporcjonalnie obniżona (np. za 2 zajęcia będzie 50%) lub zbilansowana z innym miesiącem (np. w październiku będzie 5 zajęć zaś w grudniu będą 3, wobec czego w obu miesiącach odpłatność wyniesie 100%). O zmianie stawki miesięcznej zostaną Państwo powiadomieni przez instruktora lub w formie sms.
 3. Opłata za zajęcia Uczestnika płatna jest za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 20 dnia tegoż miesiąca.
 4.  Rodzic/Opiekun/Wpłacający w trakcie dokonywania wpłaty za zajęcia w formie gotówkowej winien upewnić się, czy jego wpłata została precyzyjnie odnotowana na listach zajęć celem uniknięcia ewentualnych niejasności i rozbieżności zdań co do faktu dokonania wpłaty przy otrzymaniu od instruktora "przypomnienia o zaległej odpłatności za zajęcia".
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania danego miesiąca zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje.
 6. Zwrotów wpłat (częściowych lub całościowych) za WAKACYJNE WARSZTATY TANECZNE dokonujemy najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów. Po tym terminie ani częściowe, ani całościowe zwroty nie będą dokonywane niezależnie od liczby zanotowanych obecności / nieobecności.

§5
Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.


Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE COVID-19:  
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA:  
 


ZOBACZ KLIP Z OBOZU LETNIEGO W OW KORAL W STEGNIE


ZOBACZ KLIP Z SUMMER CAMP FAST-STEP COMMERCIAL ACADEMY


ZOBACZ KLIP Z ZIMOWEGO OBOZU COMMERCIAL ACADEMY


ZOBACZ KLIP Z ZIMOWISKA W OSW LIMBA W PORONINIE

image

imagePolskie Towarzystwo Taneczne - logo World Dance Council - logo

"FAST-STEP" wpisano do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1746 z certyfikatem Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej wydanym przez SIGNAL IDUNA.